Vibrant Goa Updates

Organising Team

  1. Home
  2. Organising Team
Nitin Kunkolienker

Nitin Kunkolienker

Founder Chairman
Rajkumar Kamat

Rajkumar Kamat

Chairman
Arman Bankley

Arman Bankley

President
Jagat Shah

Jagat Shah

Chief Mentor
Rasik Naik

Rasik Naik

Chairman Organising Committee
Vinay Verma

Vinay Verma

Hon Secretary
Dinesh Dulapkar

Dinesh Dulapkar

Chairman Events committee
Manoj Patil

Manoj Patil

Chairman Promotions committee
Arch Rita Mody Joshi

Arch Rita Mody Joshi

Chairperson Welcome Committee
Ajay Gramopadhye

Ajay Gramopadhye

Chairman- National Roadshows
Gautam Kharangate

Gautam Kharangate

Chairman of CSR & Education
Milind Anvekar

Milind Anvekar

Chairman Knowledge Summit